Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be Logo van de federale overheid

Algemene gebruiksvoorwaarden

De toegang tot en het gebruik van Hermes zijn onderworpen aan de hiernavolgende gebruiksvoorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden"). U wordt vriendelijk verzocht de Gebruiksvoorwaarden aandachtig te lezen alvorens op eender welke wijze gebruik te maken van deze dienst.

1. Doel en inhoud van Hermes

Aanvullen omschrijving

2. Contactgegevens

Indien u verdere inlichtingen hebt of opmerkingen wilt overmaken, kan u FOD BOSA, DG Digitale Transformatie contacteren.

3. Aard van de aangeboden dienst

Aanvullen : welke dienst en welke garanties?

4. Aansprakelijkheid

FOD BOSA, DG Digitale Transformatie levert grote inspanningen om er voor te zorgen dat de aangeboden informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt is. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie onbeschikbaar zou zijn, zal getracht worden dit zo snel mogelijk te corrigeren. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die ter beschikking wordt gesteld, kan u steeds FOD BOSA, DG Digitale Transformatie contacteren.

FOD BOSA, DG Digitale Transformatie spant zich in om de dienst met alle redelijke middelen te beveiligen, en eventuele ongemakken veroorzaakt door technische fouten zoveel als mogelijk te beperken. FOD BOSA, DG Digitale Transformatie kan evenwel de mogelijkheid niet uitsluiten dat er verkeerde technische manoeuvres of niet toegestane interventies plaatsvinden. Om deze redenen kan FOD BOSA, DG Digitale Transformatie niet garanderen dat de toegang tot de dienst niet onderbroken wordt of niet op een andere manier door dergelijke problemen hinder zal ondervinden.

FOD BOSA, DG Digitale Transformatie kan evenwel in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van deze website of van de ter beschikking gestelde dienst. U bent zelf verantwoordelijk voor eventuele schade aan uw computersysteem of voor het verlies van gegevens ten gevolge van het downloaden van informatie.

5. Intellectuele eigendom

Tenzij anders wordt aangegeven, mogen de teksten op deze website kosteloos worden gereproduceerd voor elk niet-commercieel gebruik en meegedeeld aan het publiek. Wanneer voor de reproductie of de mededeling aan het publiek van bepaalde teksten voorafgaande toestemming is vereist, wordt dit uitdrukkelijk vermeld.

Aanvullen?

6. Wijzigingen

FOD BOSA, DG Digitale Transformatie behoudt zich het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden steeds te veranderen. Het is uw verantwoordelijkheid om zelf regelmatig de toepasselijke voorwaarden door te nemen. Deze Gebruiksvoorwaarden werden het laatst gewijzigd en herzien op DATUM.

7. Bescherming van uw persoonsgegevens

FOD BOSA, DG Digitale Transformatie respecteert uw privacy. De gegevens die u op de website invoert, worden vertrouwelijk behandeld. Voor meer inlichtingen kan u onze Privacyverklaring raadplegen.

8. Toepasselijk recht en toepasselijke rechtbank

Deze Gebruiksvoorwaarden en de Privacyverklaring worden beheerst door het Belgisch recht. Door gebruik van deze website gaat U ermee akkoord dat in geval van een geschil uitsluitend de hoven en rechtbanken van Brussel bevoegd zijn.

Privacyverklaring

Door deze dienst te gebruiken, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop FOD BOSA, DG Digitale Transformatie persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, zoals hieronder beschreven.

1. Veiligheid

FOD BOSA, DG Digitale Transformatie verbindt zich ertoe om al de gepaste technische en organisatorische maatregelen te treffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, onbedoelde wijziging, beschadiging of openbaarmaking.

Aanvullen: welke?

2. Verwerking van persoonsgegevens

De gegevens die door u via de website worden meegedeeld, worden enkel gebruikt om de door u gevraagde dienst te kunnen leveren, namelijk (aanvullen).

Door deze persoonsgegevens mee te delen, gaat u er uitdrukkelijk mee akkoord dat FOD BOSA, DG Digitale Transformatie deze gegevens mag bewaren en verwerken voor bovengenoemde doeleinden.

Doorgifte aan derden?

3. Cookies

Op deze website worden zogenaamde "cookies" gebruikt: kleine deeltjes informatie die door de browser op uw computer worden opgeslagen. De door deze website gebruikte cookies zijn echter slechts tijdelijk van aard en worden gewist van zodra u uw browser afsluit behalve het cookie voor taalkeuze dat een jaar wordt bewaard.

De cookies worden op deze website gebruikt om uw voorkeurstaal te onthouden, om statistieken omtrent het bezoek van de website te verzamelen en voor intern beheer van capaciteit.

U kan in uw browser het gebruik van cookies uitschakelen. Dit leidt ertoe dat u telkens bij bezoek van de website uw taalkeuze zal moeten maken.

Aanvullen?

4. Logbestanden

Naast de bovenvermelde gegevens, registreert FOD BOSA, DG Digitale Transformatie bij uw bezoek aan deze website uw IP-adres, uw browser, uw besturingssysteem, uw schermresolutie, de externe website die u heeft doorverwezen naar deze website, de door u bezochte pagina's op deze website, de datum en tijd van elke door u bezochte pagina, de zoekopdracht die leidde tot het bezoek van deze website, en of u een nieuwe of terugkerende bezoeker bent. Deze informatie wordt niet gelinkt aan uw persoon en enkel verzameld voor statistische doeleinden en voor de verdere verbetering van deze website.

5. Recht van aanpassing en verbetering

Zoals voorzien door de Privacywet, kan u uw persoonsgegevens steeds raadplegen en kosteloos wijzigen door FOD BOSA, DG Digitale Transformatie te contacteren op de hieronder vermelde contactgegevens.

6. Wijzigingen

FOD BOSA, DG Digitale Transformatie behoudt zich het recht voor om de Privacyverklaring steeds te veranderen. Deze Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd en herzien op.

7. Contactgegevens

FOD BOSA, DG Digitale Transformatie is verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens en ziet toe op de vertrouwelijkheid en de veiligheid van de gegevens.

FOD BOSA beschikt over een functionaris voor gegevensbescherming die toeziet op de vertrouwelijkheid en de veiligheid van de gegevens, en op de naleving van de vereisten van de AVG. U kan deze functionaris contacteren op DPO@bosa.fgov.be voor al uw verzoeken tot informatie of vragen tot uitoefening van je rechten inzake privacybescherming.

Incidenten en klachten mag je sturen naar privacyincident@bosa.fgov.be.